Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag formiddag at Sverresborg folkemuseum kan få skape en såkalt utmarksavdeling i Dyrborgskogen - et område som har skapt mye strid i Trondheim den siste tiden.

Vedtaket betyr at museet og partene må søke å bli enige om et nytt forslag for Dyrborgskogen som sendes til politisk behandling senere.

Ikke stenges ute

Men formannskapet slår samtidig fast at det må finnes løsninger som sikrer at folk flest ikke stenges ute fra Dyrborgskogen. Spørsmålet om museet får gjerde inn den samiske boplassen de planlegger, skal nøye vurderes før en slik tillatelse gis, men politikerne er klare på at tidligere vedtak om disponeringen av området som friareal skal opprettholdes.

Det betyr at dersom Sverresborg folkemuseum finne det nødvendig å gjerde inn området må de finne løsninger som sikrer at folk ikke holdes ute fra hele området. Vedtaket legger opp til at museumsområdet kan sikres på andre måter enn med tradisjonelle gjerder, som for eksempel nye teknologiske  løsninger.

Museet har planer om å etablere et nytt museumsområde med gamle samiske boplasser inne i det populære utfartsområdet på Sverresborg. Den nye avdelingen skal stå klar før samejubileet i februar 2017.

Omstridt gangsti

Reaksjonene fra naboer og skolene i området ble voldsomme da planene ble kjent gjennom Adresseavisen tidligere i år. Mange bruker dette området som rekreasjonsområde, og en rekke skoleelever har sin skolevei langs gangstien som går gjennom skogen.

Mange i nabolaget har fryktet at gangstien forsvinner dersom museet får anledning til å gjerde inn området og etablere et museumsområde med samisk bosetning.

Museet har hevdet at det har vært viktig å få lov til å gjerde inn flere hundre år gamle samiske gammer, som skal vises frem i museets utmarksavdeling.

Sårbare bygg

- Det er en sårbar bygningsarv som nå skal få en verdig plassering, sa konservator Daniel Johansen tidligere denne måneden. Han understrekte behovet for å overvåke og beskytte bygningene fra skade og potensielt hærverk. Likevel har Johansen garantert at skoleveien skal gå der den går i dag.

I formannskapets vedtak understrekes det tydelig at gangstien ikke skal stenges. I vedtaket heter det: "Formannskapet forutsetter at det gjøres en vurdering av om utmarksavdelingen kan sikres uten ytterligere inngjerding. Dersom utmarksavdelingen må sikres med gjerde, må dette kompenseres ved at resten av Dyrborgskogen gjøres lettere tilgjengelig for allmenheten. Det kan gjøres ved å rydde områder til lek og friluftsliv, og uten at dagens snarveg stenges eller flyttes", heter det i vedtaket.

Enda en runde

Daniel Johansen i ledelsen ved Sverresborg folkemuseum forbereder nå en ny runde for å finne en løsning før Samejubileet neste år.

Vedtaket er fortsatt nokså åpent. Hva er din reaksjon på det?

- Mitt inntrykk er at formannsskapet forplikter seg til at dette skal løses. Vi er i utgangspunktet positive.

Hvordan skal dere bli enige med naboene?

- Vi må sette oss ned sammen med MIST, kommune, naboer og skoler – så får vi komme tilbake til det.

Klarer dere å finne en løsning som ikke innebærer gjerdet?

- Formannskapet gir et tydelig signal om at veien skal bevares. Så er det dette med gjerdet, vi må se videre på. Vi leser ikke vedtaket som en fullstendig avvisning. Der må vi få hjelp av kommuneadministrasjonen til å fullt ut forstå vedtaket.

Problemet i denne saken var utydelighet om hva dere kan få gjøre. Dere ba om tydelige signaler…

- Det har vært sterke parter i denne saken og vedtaket bærer et preg av kompromiss, men vi er som sagt, i utgangspunktet positive.

Kritikk mot museet

Flere av representantene i formannskapet rettet kritikk mot museets håndtering av saken. Høyres Berit Tiller mener håndteringen av saken fra museet, som eier området, ikke har vært god.

- Denne saken har kommet skjevt ut. Museet kan ikke planlegge denne saken uten å forholde seg til de bestemmelsene som ligger der for dette området. Nå gjør formannskapet den jobben som museet egentlige skulle ha gjort, sa Tiller.

KrFs Geirmund Lykke, som var initiativtaker til å ta opp saken politisk tidligere i år, fulgte opp kritikken. Lykke mener museet har opptrådt arrogant overfor naboer og brukere av området.

- Den holdningen har vært uklok. Jeg er glad for at vi nå har en tverrpolitisk enighet om å skape et kompromiss i saken som tar dette videre. Det sies at et godt kompromiss skal gjøre litt vondt for alle parter. Vi tillater bebyggelse i området, men det skal gjennomføres en grundig analyse om inngjerding er nødvendig. Gangstien gjennom området skal bevares, sa Lykke.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) har tidligere vært for at museet kunne gjennomføre sine planer. Nå er hun tilfreds med at det er fattet et enstemmig vedtak som tar saken videre.

- Vi har underveis fått ny innsikt i saken, og kommet til en løsning som ivaretar alle interessene i dette området. Det er jeg glad for, sier Opoku.

Skal sikre god dialog

I vedtaket fra dagens møte heter det videre at rådmannen nå skal bistå i arbeidet med å sikre en god dialog mellom Museene i Sør-Trøndelag, naboer, skoler og andre interessenter. I tillegg ber formannskapet om en prinsippsak som kan avklare fremtidige utvidelsesmuligheter for Sverresborg folkemuseum. Det forutsettes i vedtaket at bestemmelsene for området på Sverresborg skal respekteres.

foto
Omdiskutert område. Den gule linja viser eiendommen til Sverresborg. Den røde viser snarveien, og den blå linjen er der hvor museet håper å utvide sitt området. Foto: Grafikk Adresseavisen