Det har oppstått et ordskifte rundt fylkestingets vedtak om at Gråkallbanen i framtida skal drives i egenregi. Mange er bekymret for hvordan dette skal påvirke sporvognstilbudet i Trondheim, og frykter at dagens organisasjon vil bli revet opp. For MDG er det viktig i størst mulig grad å videreføre den vellykkede bedriften Gråkallbanen er i dag.

Jan B Vindheim og Tommy Reinås Foto: Kollasj

Miljøpartiet De Grønne har stått på trikkens side så lenge partiet har eksistert. Lenge hadde vi en takkeplakett fra Gråkallbanens venner på veggen i kontoret. I fjor var vi pådrivere for vedtaket i Miljøpakken om å oppgradere skinnegangen og kjøpe nye vogner. Dette forutsetter at det finnes en driftsorganisasjon.

MDG har stor respekt for den dugnadsånden som har preget Gråkallbanen siden den ble gjenopplivet av entusiastene i Gråkallbanens venner. Det skjedde etter at bystyret, med SV på vippen, i 1988 vedtok å legge ned trikken i Trondheim.

Det var derfor etter nøye vurdering at vi støttet fylkestingets vedtak om egenregi. Avgjørende var det paradoksale faktum at Gråkallbanen har vært for vellykket. Antall reisende har økt så sterkt at regelverket ikke tillater fylket å tildele driften direkte til dagens driver, A/S Boreal. Det må bli enten anbud eller egenregi.

Under fylkestingets behandling understreket vi behovet for å videreføre dagens organisasjon og de ansattes rettigheter. Dette landets også fylkestingets flertall på. Omorganisering må derfor skje som virksomhetsoverdragelse. Framfor å hente dagens ansatte inn i fylkeskommunen, legges det nå opp til å etablere et nytt aksjeselskap, eventuelt å overta aksjene i dagens A/S Gråkallbanen.

Fylkesdirektøren mente det beste ville være at fylket ble eneeier i et slikt driftsselskap. Fylkestinget vedtok derimot, etter forslag fra MDG, å diskutere framtidig organisering med Trondheim Kommune. Kommunen er jo i dag eier av infrastruktur Munkvoll som kan bli viktig egenkapital i det nye selskapet. Driften vil jo også foregå i Trondheim Kommune.

Det er viktig for MDG å videreutvikle det skinnegående tilbudet både i Trondheim og andre steder. Vi vil gjøre vårt best for at Gråkallbanen lever videre i gjenkjennelig form også under offentlig drift.

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no