Adressa har på lederplass karakterisert E6 øst som en skandale. Tidligere ordfører Rita Ottervik har i sitt avskjedsintervju før jul, også gitt uttrykk for det samme og at saken er hårreisende. Hun sa også at «Vi i Trondheim ble pisket til å vedta reguleringen…».

Nå er Nye Veier AS i ferd med å videreføre E6-utbyggingen sørover gjennom Melhus (Gyllan- Kvål). De negative konsekvensene av denne planen er minst like store som for E6-øst. Etter innsigelse fra Statsforvalteren, forutsettes det at revidert reguleringsplan legges ut på høring 6. februar. Dette skjer uten tegn til holdningsendring selv om det foreligger ny kunnskap og utallige innspill mot en ny firefelts motorvei.

Alarmerende analyser fra FNs klima- og naturpanel varsler i tillegg om en skremmende utvikling av globale klimaendringer og naturtap. I Norge har regjeringen i Hurdalsplattformen proklamert at «Klima er vår tids største utfordring» og at utslippene innenlands skal ned med 55 prosent innen 2030. I de siste årene har reduksjonen i veisektoren vært minimal i forhold til denne målsettingen. Det aktuelle prosjektet i Melhus vil bidra sterkt i motsatt retning av klimamålene.

Sittende regjering har likevel vist eksempler på positive i forbedringer i veiplanleggingen. Det gjelder endrede veinormaler og et par enkeltprosjekt der utgangspunktet er å forbedre eksisterende veier i stedet for gigantiske nyanlegg. Dette gjelder «Valdresmodellen» og E136 (Dombås-Åndalsnes). Billigere og bedre for miljøet. Dette må også kreves for E6.

Lokalt har Trondheim og nabokommunene inngått en byvekstavtale med staten som innebærer at biltrafikken inn til byen ikke skal øke selv om innbyggertallettallet stiger. Til tross for dette har trafikken økt. En ny motorvei med økt kapasitet og redusert reisetid vil ytterligere forverre situasjonen.

Den planlagte motorvei-parsellen Gyllan-Kvål, som er beregnet å ha negativ samfunnsnytte, vil i tillegg til klimaforverring resultere i store negative konsekvenser for landbruk og natur. Den berører blant annet Gaula, som er fredet, med to nye bruer.

Vår konklusjon: Dersom planene godkjennes, vil også denne veistrekningen bli en skandale. Vårt krav: Avvis planene og begynn på nytt. Sats på toget.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!