Daglig leder i Boligstiftelsen Kathrine Standal forteller om gode boligsosiale tiltak i stiftelsens regi og etterspør eksempler på hva Trondheim kommune gjør på dette området.

Både kommunens boligpolitiske plan og «Trondheimsløftet» (kommuneplanens samfunnsdel) forplikter kommunen til å jobbe for et mangfold av bomiljø og møteplasser. Målet er tilgang til gode og trygge boliger i nabolag med møteplasser og kvaliteter som fremmer trivsel, livskvalitet og helse.

En viktig del av det boligsosiale arbeidet gjøres av dedikerte ansatte i kontakt med innbyggere innenfor en rekke tjenestetilbud. De med behov for ekstra oppfølging i bolig får jevnlig tilbud om dette. Kommunens bomiljøteam jobber forebyggende og samarbeider med flere borettslag og sameier om beboermøter og dugnader. Her jobber vi aktivt sammen med våre leietakere for å skape et godt bomiljø. Teamet jobber også med konflikthåndtering mellom naboer, og gjennomfører hjemmebesøk og dialogmøter mellom naboer.

Kommunen har gjennomført pilotprosjektet «Ny Vri», et forebyggende tiltak for å skape et godt bomiljø, og hindre skader på kommunale utleieboliger. Hjemmebesøk etter innflytting, sommer- og vinterfest med underholdning for barn var en del av opplegget. Vi vil videreutvikle erfaringene fra pilotprosjektet til nytte og glede for flere.

Involvering av innbyggerne er sentralt i områdesatsingene på Saupstad, Lademoen og Tempe-Sorgenfri. Ved å dra veksler på denne metodikken går vi nå i gang med å bruke den i «små-skala» i utvalgte nabolag. Her skal beboerne selv identifisere utfordringer og finne løsninger.

Vi vil også utvikle stillinger som miljøvaktmestere i boliger spesielt tilrettelagt for dem med rus- og psykiske helseutfordringer. Vi vet at hverdagsaktiviteter i boligen og muligheten til å være en del av et fellesskap er viktig for å trives. Sammen med miljøvaktmesteren vil beboerne bidra til å holde orden, ta små reparasjoner og vedlikehold for å ta vare på egen leilighet.

Trondheim kommune har over flere år styrket satsingen på Housing First. Gjennom tett oppfølging bidrar Housing First-teamet til å øke bostabilitet.

Boligsosial lov som trer i kraft 1. juli stiller høyere krav til kommunen når det gjelder individuelt tilpasset råd, veiledning og praktisk hjelp for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi har ambisjoner om å løfte innsatsen på det boligsosiale området og synes vi er godt i gang.

Les alle innleggene i debatten om boligstiftelsen i Trondheim:

Må folks hjem ryke for å berge kommuneøkonomien?

Tredje boligsektor på bekostning av byens svakeste?

En helt ny hverdag å leie av stiftelsen

Er det riktig å oppheve boligstiftelsen?