Slik vil rådmannen i Trondheim gå til krig mot den svartelistede karpefisken som har tatt bolig i sju vann i Bymarka. Det er trolig politisk flertall i Bystyret for å sende en søknad om rotenonbehandling av vannene i marka når saken behandles 28. januar.

- Dette er et nødvendig tiltak for å forhindre at morten spres til Jonsvatnet, og dermed sikre at kvaliteten på drikkevannet for byens innbyggere opprettholdes. Interne og eksterne eksperter har vurdert alternative tiltak for å bekjempe morten, men alle konkluderer med at rotenonbehandling er mest effektivt, sier Ferhat Güven (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Trondheim.

Da komiteen behandlet saken var det politisk flertall for å søke Miljødepartementet om tillatelse til rotenonbehandling. SV og Miljøpartiet De Grønne stemte mot da komiteen behandlet spørsmålet. Saken skal til endelig politisk behandling i bystyret 28. januar.

September 2016

I søknaden rådmannen har utarbeidet legges det opp til å behandle de sju vannene i bymarka med rotenon i september 2016. Alternativt søkes det om at rotenonbehandlingen kan skje i 2017. Både Veterinærinstituttet, som skal stå for selve gjennomføring av rotenonbehandlingen, og NTNU Vitenskapsmuseet går gode for planene. I søknaden legges det opp til at 4800 liter rotenon skal helles ut i de sju vannene i september 2016, og at all fisk i de sju vannene skal drepes. Dette skal ta knekken på morten, og i ettertid skal nye forekomster av ørret settes ut i vannene.

Sa nei i 2014

Direktoratet for naturforvaltning sa ja til en slik plan allerede i 2002, men den ble aldri gjennomført. I 2004 stemte bystyret i Trondheim ned saken. Ferhard Güven mener situasjonen nå er endret, og tror det denne gangen er politisk flertall for planen.

- Det foreligger nå et mye bedre beslutningsgrunnlag. Andre metoder er vurdert, men det konkluderes med at rotenonbehandling er det eneste tiltaket som vil ha ønsket effekt. I 2014 ble det gjennomført en lignende behandling i Vikerauntjønna like ved Jonsvatnet, og det var en vellykket operasjon. Da bystyret sa ja til den behandling ble det samtidig bestilt en utredning om å bekjempe mort også i de andre vannene. Det er denne saken rådmannen nå har lagt frem. Jeg føler at det faglige grunnlaget for denne planen er forsvarlig og nødvendig, sier Güven.

- Hvordan tror du reaksjonen fra byens befolkning vil bli på at Bymarka skal rotenonbehandles?

- Dette er ingen enkel avgjørelse, men de entydige anbefalingene fra fagmiljøene gjør at jeg er overbevist om at dette er riktig fremgangsmåte. Vi har brukt rotenon med hell i over 60 år i Norge. Veterinærinstituttet har god kompetanse på slik behandling, og alle de nødvendige undersøkelser er gjennomført. Dette er et nødvendig tiltak for å sikre drikkevannet for alle i kommunen, sier Güven.

Frykt for mort

Tiltakene begrunnes i søknaden til Miljødirektoratet med faren for spredning av mort til drikkevannskilden Jonsvatnet. I søknaden heter det at Trondheim kommune ser svært alvorlig på spredning av mort til Jonsvatnet, og frykter at dette vil påvirke kvaliteten på drikkevannet.

«En etablering av mort i Jonsvatnet vil medføre at arten får en fast bestand i en større innsjø. Dette vil i så fall legge et permanent grunnlag for ytterligere spredning og gjøre det umulig å fjerne arten fra Midt-Norge på et senere tidspunkt. Trondheim kommune vurderer at det er stor og reell spredningsfare av mort til Jonsvatnet og andre vann i regionen», heter det i søknaden.

Forut før søknaden er det gjort kartleggingen av faunaen som lever i disse områdene. Det slås fast at all fisk i disse vannene, og i deler av Ilavassfraget og Leirelvvassdrasget vil dø som følge av rotenonet. Insekter og bunndyr vil bli midlertidig påvirket, slås det fast i undersøkelsene. Edelkreps, som er registrert i flere av vannene, skal ifølge de faglige vurderingene og erfaringene fra rotenonbehandling i Vikerauntjønna, tåle en slik behandling godt. Etter behandlingen skal ny fisk settes ut i vannene.

- Fiskemulighetene i Bymarka vil bli påvirket av dette i en tid fremover, men dyre- og fugleliv er mobile og vil flytte til andre områder mens fisken er borte fra vannene. Det legges opp til at disse vannene vil bli stengt for publikum mens rotenonbehandlingen foregår høsten 2016. Jeg er overbevist om at dette er strenge, men nødvendige tiltak for å sikre godt drikkevann i fremtiden, og for å bli kvitt en fiskeart som ikke har noe her å gjøre, sier Ferhat Güven.

foto
Nødvendig: Aps bystyrerepresentant, Ferhat Güven, mener rotenonbehandling i Bymarka er nødvendig.