Bystyret i Trondheim skal på sitt møte 26. oktober avgjøre om kollektivfeltene i Holtermanns veg, Elgeseter gate og Kongens gate skal plasseres midtstilt (midt i veibanen) eller sidestilt (nærmest fortauet).

Før byggeprosjektene i fase 2 av metrobussprosjektet, som skal være ferdig i 2023, må politikerne avklare hovedprinsippene for utforming av gatene i Kollektivbuen (hovedgatene til/fra Midtbyen. red.anm.). Valget står mellom sidestilt eller midtstilt busstrasé og holdeplasser.

Formannskapet har tidligere vedtatt midtstilt busstrasé for strekningen Bakke Bru – Mellomveien, og sidestilt trasé fra Mellomveien til Stadsingeniør Dahls gate. I det pågående prøveprosjektet i Innherredsveien er antall kjørefelt redusert fra fire til to.

Adresseavisen mener: Privatbilene må vike når bussene skal frem

Hovedgateprosjekter for 1,7 milliarder kroner

Beslutningen om midtstilt eller sidestilt busstrasé er en del av vedtaket om gateprosjektene, den framtidige utforming av hovedgatene til og fra sentrum – Holtermannsvegen, Elgeseter gate, Prinsens gate, Kongens gate, Olav Tryggvasons gate og Innherredsvegen.

Kostnadene knyttet til Kongens gate, Innherredsvegen, Olav Tryggvasons gate og Elgeseter gate har en samlet prislapp på 1,7 milliarder kroner.

Slik fungerer midtstilt kollektivfelt

En løsning med midtstilt kollektivfelt innebærer kollektivfelt i de to midterste feltene i en firefelts vei. Busstrafikken vil gå i begge retninger i midtre felt, og biltrafikken vil gå i kjørefeltet nærmest fortauet på hver side. En slik gate kan utformes uten fysisk skille mellom de ulike feltene. Alternativt kan det etableres en trafikkdeler som skiller trafikk i ulik retning, eller to trafikkdelere som skiller busstrafikken i midten fra biltrafikken på sidene. Ved stasjonene må det være trafikkdelere hvor plattformen plasseres.

Midtstilt er det alternativet som gjør det mulig å få mest mulig sammenhengende kollektivfelt fordi kollektivfeltene vil gå gjennom kryssene.

Vanskeligere trafikkforhold for bilistene

Midtstilte kollektivfelt betyr vanskeligere trafikkforhold for bilistene. Årsaken er mindre kapasitet til venstresvinger. Det er fordi venstresvingende kjøretøyer må krysse busstrafikken i midten som går i begge retninger.

I Elgeseter gate vil biltrafikken i midtstilt alternativ gå saktere enn dagens løsning. For at kjøretiden skal bli som i dag, må biltrafikken reduseres med ca. 100 kjøretøy i timen i rushtiden.

Midstilte stasjoner på ti holdeplasser

Dersom bystyret følger den vedtatte innstillingen fra byutviklingskomiteen, vil disse strekningene få midtstilt busstrasé:

* Kongens gate. Utformes som trefelts gate med midtstilt buss og trikk mot sentrum.

* Elgeseter gate og Holtermanns veg. Utformes med midtstilte kollektivfelt. Gatene tilrettelegges med nødvendige tiltak for fartsreduksjon og tiltak som støtter omfordeling av biltrafikken slik at bussene får tilstrekkelig fremkommelighet.

Totalt er det ti metrobusstasjoner som er aktuelt for midstilte holdeplasser.

Byutviklingskomiteen går også inn for at Olav Tryggvasons gate utformes som tofelts kollektivgate med sykkelfelt.