Begrenset samfunnsnytte, gal plassering og store kostnader er begrunnelsen. Formannskapet får saken til behandling om noen uker.

Parkeringsanlegget er et meget komplisert prosjekt som berører vitale interesser i historiske Trondheim. Det er blant annet kommet innsigelser mot opp- og nedkjøringsramper i Munkegaten, byens paradegate. Ledelsen i Trondheim Parkering mener ramper nord og sør for Torvet er klart å foretrekke fremfor annen plassering som har vært vurdert.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har varslet innsigelse mot ramper i Kongens gate vest for Torvet. Frykten er at biltrafikk inn og ut av parkeringsanlegget kan bidra til at kollektivterminalen i området Prinsenkrysset blir overbelastet.

630 plasser

Man er etter hvert kommet til at et anlegg under Olav Tryggvason, om det skal realiseres, bør romme ca. 630 plasser. Dette innebærer en investering som ser ut til å nærme seg 550 millioner kroner. Da kommer opprusting av selve byrommet Torvet i tillegg.

Økonomiske kalkyler viser at parkeringsanlegget kan bli en lei utgift for bykassen. Trondheim Parkering overfører i år 59 millioner kroner til bykassen til finansiering av kommunale tjenester. Dette beløpet kan bli halvert i det første driftsåret som i kalkylen er 2019. I et 30-årsperspektiv kan bykassens inntekter fra parkering svikte med nærmere 700 millioner kroner.

Uheldig plassering

Plasseringen av et stort parkeringsanlegg under Torvet er ikke heldig med tanke på den samfunnsmessige nytten. Det er først og fremst i den nordøstre kvadranten av Midtbyen det er behov for flere parkeringsplasser. Slik sett har et anlegg under Olav Tryggvasons gate en bedre plassering.

Et anlegg under Torvet vil medføre mer biltrafikk i sentrumsgatene og kan føre til at kollektivtrafikken blir skadelidende, fremgår det av rådmannens fremlegg. Flere ankommer i dag til Midtbyen fra Nordre avlastningsvei og Strindheimtunnelen. Et nytt anlegg i nordøst vil endre dette. Da vil Torvet p-anlegg primært gi økt kapasitet for trafikk fra sør og vest.

Men det er i strid med klimamålsettingene i Miljøpakken å bidra til økt biltrafikk i sentrum. Alle vekst i transporten skal skje med miljøvennlige former som kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Null-regnskapet

Det er også en utfordring å håndheve det såkalte null-regnskapet for parkeringsplasser i sentrum. Dette går ut på at antall offentlige parkeringsplasser skal holdes på 2007-nivå da gjeldende gatebruksplan ble vedtatt. Senere er 68 plasser ikke erstattet. Et nytt, underjordisk anlegg åpner muligheten for å fristille areal på gateplan til annen bruk.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen mener parkeringsplasser under jorden i Midtbyen bør komme i tillegg til dagens gateparkering. Fjerning av et tilsvarende antall p-plasser på gateplan vil bety et dårligere tilbud og være til skade for Midtbyen. Næringsforeningen sier i en uttalelse at medlemmene ikke kan delta i eller bidra til finansieringen av et nytt parkeringsanlegg så lenge nullvisjonen står ved lag. Blir derimot antall parkeringsplasser økt, åpner Næringsforeningen for en dialog med private interessenter om medfinansiering.

Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for byutvikling, sier det er særlig to forhold som er problematiske ved et anlegg under Torvet. Det er adkomsten og det er kostnadene.

- Dersom plassene under jorda erstatter det samme antall plasser på gateplan, blir det ingen ekstra inntekter. Opp- og nedkjøring i Munkegaten har Riksantikvaren protestert mot. Det er også problematisk med ramper i Kongens gate vest for Torvet, sier Aassved Hansen.

Dårlig forslag

Kommunalråd Geir Waage (Ap) sier rådmannens forslag om å legge planen bort, er et dårlig forslag. Waage ønsker å gå en runde med Næringsforeningen for å få vurdert mulighetene for en felles finansiering.

- Jeg har tro på et spleiselag mellom kommunen og eiendomsbesittere i området ved Torvet. Vi må få på plass en realistisk økonomisk pakke. Jeg tror også det er mulig å få til en grei adkomst. Vi er nødt til å finne gode løsninger for parkeringen i Midtbyen. det har forsvunnet mange plasser, og flere vil forsvinne, blant annet i kvartalet ved Biblioteket. Derfor er det behov for nye plasser.

Kommunalråd Yngve Brox (H) sier det trolig blir vanskelig å gjennomføre planen om et anlegg under Olav Tryggvasons gate. Det gjør det viktig å få skikkelig vurdert et anlegg under Torvet.