De mener derfor at vedtakene der revisjonen av Trondheim Kino ble utsatt, er ugyldige.

Til tross for at ordfører Rita Ottervik og Rune Olsø selv tidligere har sagt at det formelt sett ikke har skjedd noe galt i saken med Olsøs godteriselskap Candy People Norway og partneren Trondheim Kino Utvikling, konkluderer to betenkninger kontrollkomiteens sekretariat har bestilt med det motsatte. Også Aps medlem av kontrollkomiteen, innkalt vara til møtet i kontrollkomiteen mandag kveld, Arent M. Henriksen, var like tydelig som advokatene:

- Om Rune Olsø var inhabil i behandlingen av dette sist? Svaret er ja, så definitivt!

Ekstern gjennomgang

Sammen med Aps andre vara, Ola Johnsen Lenes, foreslo Henriksen i gårdagens spesielle møte et nytt og strengere habilitetsreglement for Trondheim kommune. Hele kontrollkomiteen mener nå at en selskapsrevisjon av Trondheim kino med datterselskap og godteriselskapet Location, skal prioriteres foran andre kommunale selskaper. Høyre og Frp ville i tillegg at denne gjennomgangen skulle gjøres av et eksternt selskap, slik at man ikke kunne stille spørsmålstegn ved konklusjonene.

Aps Arent M. Henriksen advarte sterkt mot en ekstern gjennomgang. Han framholdt at det var kontrollkomiteen, altså politikerne, som ikke hadde håndtert habilitetsspørsmålene som de skulle. Kommunerevisjonen og sekretariatet derimot var det ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved integriteten til. Det siste fikk han full støtte for av komiteens leder Rolf Jarle Brøske, som har full tillit til revisjon og sekretariat. Høyre og Frps forslag ble vedtatt mot Ap stemmer, og det blir dermed en ekstern gjennomgang av Trondheim kino med tilhørende selskaper.

- Olsø var inhabil

To advokatfirma, Hjort DA og KS Advokatene, har vurdert Ap-toppens habilitet i de tre møtene da prioriteringen av hvilke selskapskontroller som skulle utføres ble gjort. Begge de to juridiske vurderingene konkluderer med at Rune Olsø var inhabil. Hjort DA viser til at Olsø på tidspunktet vedtakene i kontrollkomiteen ble fattet allerede hadde eierinteresser i Candy People, og at en revisjon av Trondheim Kino sannsynligvis også vil føre til en kontroll av Trondheim Kino Utvikling (hundre prosent eid av kinoen) og Location (femti prosent eid av Tronheim Kino Utvikling) – som Candy People hadde forretningsmessige og økonomiske interesser til felles med. «Ved å delta i kontrollkomiteens behandling av potensielle selskapskontroller har dermed Olsø hatt muligheten til å påvirke prioritering av kontroll som vil kunne få betydning for egne eierinteresser. Denne muligheten har samtidig ikke vist seg å være av hypotetisk karakter – Olsø har ved flere anledninger vært aktiv forslagsstiller knyttet til prioriteringslister», skriver Hjort.

- Kan svekke tilliten

De mener også at det er et «vektig poeng» at Olsø fra 2004 til 2011 satt som styreleder i Trondheim Kino og som styremedlem i Trondheim Kino Utvikling: «I realiteten er Olsø dermed gitt mulighet til å påvirke kontrollen av egen styrevirksomhet. Det er i denne sammenhengen påfallende at Olsø før han gikk ut av styret i Trondheim Kino Utvikling, har ansett seg selv som inhabil i saker som angår halvårsplaner. En selskapskontroll er et retrospektivt tilsyn, og det er da svært vanskelig å forstå at Olsø ikke anså seg selv inhabil når kontrollen nettopp ville omfatte hans eget styreverv», heter det i vurderingen. Advokatene mener det ikke var tvilsomt at disse forholdene var egnet til å svekke Olsøs upartiskhet ved behandlingen av sakene: «..Olsø ble dermed gitt en dobbeltrolle og anledning til å påvirke om og når hans eget styrearbeid og hans forretningspartner skulle sees i kortene», konkluderer Hjort.

KS Advokatene viser til at forvaltningsloven krever at et medlem «i god tid » i forveien skal opplyse om aktuelle forhold som er relevante for habiliteten. De konstaterer deretter at det ikke framgår av protokollen eller annet skriftlig materiale at Olsø har opplyst om eierforholdet i Candy People, og at komiteen derfor ikke tidligere har tatt stilling til dette. De to juridiske vurderingene understreker begge at de ikke har mottatt dokumentasjon som beviser at Olsø har utnyttet stillingen sin i inngåelsen av kontrakten Candy People inngikk med Location.

- Men det er noe med å ha et ryddig forhold mellom politikk og butikk, fastslo veteranen Henriksen overfor Adresseavisen etter møtet.

LES KOMMENTATOR JONAS SKYBAKMOEN: Godt og blandet

- Fulgt gjeldende praksis

Rune Olsø meldte sykdomsfrafall i forkant av møtet mandag kveld. Til Adresseavisen sendte han følgende svar på behandlingen mandag kveld:

«Bystyret har hittil fulgt en praksis der tidligere styremedlemmer i kommunale aksjeselskaper ikke har vært inhabile når man har behandlet sak om bestilling og prioritering av selskapskontroll. Alle i bystyret har vurdert vår egen og andres habilitet på dette grunnlaget. For eksempel var det godt kjent for de fleste at undertegnede tidligere har hatt styreverv i Trondheim Kino AS, og at Fremskrittspartiets gruppeleder Elin Marie Andreassen har hatt styreverv i Olavshallen AS, men ingen i bystyret hadde innsigelser til vår habilitet, fordi både jeg og Frps Andreassen har fulgt bystyrets praksis.

I en selvstendig juridisk vurdering skriver Advokatfirmaet Hjort: «Videre er det etter vårt syn et vektig poeng at Olsø har [hatt styreverv i kinoen]... En selskapskontroll er et retrospektivt tilsyn.» Men verken undertegnede eller Frps gruppeleder, anså oss altså som inhabile den gangen, på tross av at vi hadde hatt slike styreverv. Det gjorde heller ikke bystyret.

Jeg registrerer at Hjorts vurdering støtter mitt syn på at bystyrets praksis knyttet til slike saker trenger å strammes inn, og at både undertegnede og Frps gruppeleder faktisk var inhabile i saken. Jeg varslet mandag komiteen om at jeg anser meg selv inhabil i de omtalte sakene og alle tilsvarende saker fremover.

Det er oppsiktsvekkende at Høyre og Frp, som har rent flertall i komiteen, i går kveld stemte ned forslaget fra Arbeiderpartiet om å erklære meg inhabil. Et sterkere bevis for at Høyre og Frp kun driver politisk spill i denne saken må man lete lenge etter.»

foto
To advokatfirmaer mener Ap-toppen Rune Olsø var inhabil i saken der han fikk kontrollkomiteen med seg på å utsette en revisjon av Trondheim Kino. Foto: Håvard Jensen, Håvard Haugseth Jensen
foto
Frps Sivert Bjørnstad (t.v.) og Høyres Rolf Jarle Brøske sørget mandag kveld for flertall for en ekstern gjennomgang av Trondheim kino og dens selskaper. - Så spesiell og krevende er denne saken, sa Bjørnstad da han la frem forslaget mandag kveld. Foto: Morten Antonsen