De to er også dømt til inndragning av verdier for 14,6 millioner for Terje Eriksen og 4,6 millioner for Roger Eriksen. De dømmes dermed i overensstemmelse med tiltalebeslutningen, og aktors påstand i rettssaken som nylig gikk i Sør-Trøndelag tingrett.

Dommer Ole Ingar Ødegård skriver at i skjerpende retning vektlegges at tiltalebeslutningen gjelder alvorlige forhold begått over flere år, hvor de tiltalte har tilført seg selv millionbeløp og fra et selskap som slet med svært kritisk likviditet i hele perioden.

- De tiltalte har gjennom denne tiden utvist et fast forbrytersk forsett. Retten vil dessuten særlig fremheve de tiltaltes bevisste forledelse av selskapets revisor som spesielt kynisk og graverende. Klare allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon, skriver Ødegård.

Han skriver også at «retten har ikke funnet rettspraksis som kan gi direkte veiledning for straffeutmålingen i nærværende sak, men finner det klart at straffepåstandene ikke er for strenge».

Begge anker

Terje Eriksens forsvarer, advokat Halvard Helle i Schjødt, skriver i en sms til Adresseavisen at hans klient anker.

- Terje Eriksen har ved forkynnelsen anket dommen i sin helhet, og ser fram til en full fornyet prøving både av bevisbedømmelsen og lovanvendelsen i Frostating lagmannsrett, da tingretten har tatt feil på alle sentrale punkter i saken, skriver Helle

Roger Eriksens forsvarer, Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort, er overrasket over dommen.

- Ikke bare har tvilen ikke kommet tiltalte til gode, men det bygges på et hendelsesforløp som er så til de grader motbevist i retten, at Økokrim ønsket å endre tiltalen på rettens siste dag, sier Langtvedt.

Han opplyser at hans klient kommer til å anke dommen. Dommen er ikke rettskraftig, og det er to ukers ankefrist.

- Spilleregler viktig

Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, er fornøyd med dommen.

- Vi er tilfreds med at tingretten er enig i vår vurdering både når det gjelder skyldspørsmålet og straffverdigheten av det de er domfelt for av tingretten. Saken viser det er særdeles viktig at de som leder virksomheter i en vanskelig økonomisk situasjon følger spillereglene. Rettens vurdering er at de har tilsidesatt selskapets interesser og beriket seg selv, sier Thorsen.

- Unnlot å gripe inn

Terje og Roger Eriksen er dømt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks.

Utroskapen gikk blant annet ut på at Terje Eriksen tok ut vel 40 millioner til seg selv i 2008-2013, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag. Kontoen er gjort opp i forbindelse med restruktureringen av selskapet i 2014, da det sto på konkursens rand.

- Utroskapen anses som grov på grunn av beløpets størrelse, skriver dommeren.

Roger Eriksen er dømt for passiv medvirkning til utroskapen, som daglig leder i selskapet.

- Til tross for sin åpenbare handleplikt, unnlot Roger Eriksen å gripe inn, ifølge dommen.

- Uberettiget vinning

Terje og Roger Eriksen har ifølge dommen solgt aksjer i boligprosjektet Munkvoll Gård til under markedspris til seg selv i 2010. På slutten av året og i mars 2011 har de solgt dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris. Oppgjøret var at Proras fordring mot Terje Eriksen på 10,75 millioner ble strøket, mens Roger Eriksen fikk Proras hytte i Oppdal, verdt 4,6 millioner.

- Retten anser det utvilsomt at handlingene ble gjennomført av Roger og Terje Eriksen utelukkende med hensikt å skaffe seg uberettiget vinning, skriver Ødegård.

Bedrageri av DNB

Far og sønn Eriksen har ifølge dommen bedratt DNB, i forbindelse med et byggelån hvor ekstrakostnader på sju millioner er holdt skjult for DNB. Det utsatte banken for tapsfare.

- De tiltalte var fullt klar over at det var fare for tap på flere millioner kroner, skriver dommeren.

Regnskapsjuks

Forretningsmodellen til Prora var å hente inn kapital til utbygginger av boliger og næringsbygg ved å selge aksjer i prosjektselskapene til investorer. Morselskapet Prora Eiendom lovte samtidig å kjøpe tilbake aksjene innen et avtalt tidspunkt, til samme pris pluss avkastning, ofte 20 prosent per år.

Ifølge dommen fra tingretten har far og sønn Eriksen i regnskapsårene 2009–2012 ikke tatt med gjeldsforpliktelsene som tilbakekjøpene er, på til sammen 205 millioner i regnskapene.

- Private finansinvestorer, långivere og andre regnskapsbrukere er dermed invitert til å tro at selskapet hadde en helt annen økonomisk stilling enn det som var realiteten, ifølge dommen.

De tiltaltes opptreden overfor revisor kalles svært graverende.

- De holdt de fleste tilbakekjøpsavtalene skjult, og revisor var derved ute av stand til å ivareta sin funksjon. Regnskapsføringen ble svært mangelfull og misvisende. De tiltalte var fullt klar over hva de gjorde, skriver dommeren.