Næringsminister Jan Christian Vestre foreslo i fjor høst kvotering av kvinner, ikke bare til norske ASA-styrer, men også til Norges flere hundre tusen AS-styrer. Den diagnosen statsråden stilte er det enkelt å være enig i, men medisinen er sammensatt. For å få til god kjønnsbalanse i norsk næringsliv må vi starte i den andre enden, der unge talenter kommer inn i arbeidslivet.

Kjønnsbalanse og mangfold i styrer er selvsagt et viktig tema. Et kompetent styre er helt sentralt for at bedriften lykkes med sine strategiske prioriteringer som lønnsomhet, bærekraftig omstilling og vekst. Men de aller fleste privateide selskapene i Norge er små bedrifter som i dagens urolige verden og utfordrende hverdag har mer enn nok å stri med. Nye pålegg fra myndighetene om hvilket styre en skal ha, kan bli både tidkrevende og tøft å oppfylle.

Representasjon av begge kjønn bidrar til bredde i perspektiver og problemløsninger, som igjen skaper gode resultater. God kjønnsbalanse og mangfold i næringslivet oppnås gjennom arbeid på alle nivåer i bedriftenes organisasjon. Ikke bare i ledelse og styre. Jobben starter allerede når morgendagens arbeidstakere starter med skolegang og utdannelse. Mange yrker er i stor endring gjennom modernisering og digitalisering. Det gir oss nye muligheter. Teknologi må gjøres spennende for jenter, og omsorgsyrkene må bli attraktivt for gutter. Jenter og gutter som velger utradisjonelt kan bli gode rollemodeller for andre ungdommer – og reduserer stereotypiske karrierevalg.

Vi som arbeidsgivere har et ansvar i rekrutteringen av nye kollegaer. Med god kjønnsbalanse og mangfold på alle nivåer i organisasjonen sikrer vi at vi har flere kompetente ansatte av begge kjønn. Slik står vi bedre rustet den dagen vi skal rekruttere til lederstillingene. De som lykkes, jobber bevisst og systematisk med dette. To områder som peker seg spesielt ut er holdningene til mangfold rundt i hele bedriften og prioriteringene til lederne i bedriften.

Jeg har erfaring fra to spennende, men tradisjonelt mannsdominerte bransjer; IT og havbruk. For å utjevne forskjellene må kjønnsbalanse være et viktig utvelgelseskriterium når vi rekrutterer nye kollegaer. Vi må få tak i jentene tidlig i karrieren. I 2022 ansatte vi i Frøy de første kvinnelige kadettene på mange år. At Ragnhild, Gøril og Inger Johanne velger en karriere til sjøs er gledelig, og et resultat av en bevisst satsing. Flere kvinnelige kadetter er et skritt i riktig retning for å få flere kvinner inn i ledende stillinger på fartøyene våre på sikt. Vi har en lang vei å gå, men med systematisk arbeid over tid vil gi resultater.

I Frøy har vi stor bevissthet i alle rekrutteringsprosesser og et lederprogram som øker bevisstheten både for de som rekrutterer, men også holdningsarbeid knyttet til mangfold og kjønnsbalanse i organisasjonen. Samtidig er vi opptatt av å skape gode og synlige rollemodeller fra begge kjønn. Derfor er jeg glad for at vi har slike som Ragnhild, Gøril og Inger Johanne som går foran, og som jeg er trygg på blir gode rollemodeller for andre jenter som ønsker å prøve seg til sjøs. Slik skaper vi en bedre kjønnsbalanse og et større mangfold – som også over tid vil komme til syne i styrerommene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!