- Dette kommer til å bli den største endringen i persontrafikken i Trøndelag noensinne, sa styreleder Per Axel Koch da han la fram den nye strategirapporten på et pressemøte torsdag.

AtBs framtidsbilder for de neste 20 årene viser at kollektivtrafikken i landsdelen står overfor store forandringer de neste tiårene.

Kommentar: Vi som elsker toget

Selvkjørende transportmidler

I fire ulike framtidsscenarioer ser AtB for seg en rask teknologisk utvikling med økt digitalisering, nullutslippsteknologi og innføring av selvkjørende transportmidler.

Den rivende teknologiske utviklingen vil innen 2035 føre til kollektivtilbud med førerløse busser og selvkjørende ferjer og hurtigbåter.

I rapporten, som ble bestilt av Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune i september i fjor, peker AtB på både kort – og langsiktige tiltak for kollektivtrafikken.

Adresseavisen mener: Uryddig bruk av bompenger til vedlikehold

AtB vil spille en viktig rolle

AtB, legger ikke skjul på at selskapet ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av kollektivtilbudet når de de to Trøndelagsfylkene slår seg sammen fra 1. januar 2018.

- Vi har selv tatt initiativet til å komme med et forslag til strategi, og mener vi har en sterk posisjon i Sør-Trøndelag. Vi mener vi er det rette miljøet til å håndtere utfordringene det nye fylket står overfor i kollektivtrafikken. Det er ingen tvil om at vi er godt rustet til en slik oppgave, sa Koch.

Forslaget til strategi for kollektivtrafikken i Trøndelag, er ifølge AtB, et innspill til arbeidet med framtidig organisering og politisk strategi for kollektivområdet i Trøndelag.

Vil ha like kollektivpriser i hele Trøndelag

Før sammenslåingen av de to fylkene i 2018, foreslår selskapet at det blir etablert et felles nettsted for kollektivtrafikken i hele Trøndelag. – På det nye nettstedet skal passasjerene både få ruteopplysninger og kunne bestille billetter til buss, båt og tog, opplyste Grethe Opsal, AtBs direktør for kommunikasjon og drift.

AtB, som eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune, ønsker også snarlig en ny modell for soner og takster som «sikrer like billetter og priser i hele Trøndelag».

- I dag finnes det 800 takstsoner i Sør- og Nord-Trøndelag. Det blir en utfordring å slå sammen så mange soner, men dette må løses på en god måte til beste for publikum, sa styrelederen.

I strategirapporten, som skal sluttbehandles i Fellesnemndas møte 27. april i år, foreslår AtB en samordning av anbudene for buss fra 2012 og ferje og hurtigbåt fra 2023.

Utvikle kollektivnettverk

Et av de viktigste tiltakene i videreutviklingen og styrkingen av kollektivtrafikken på lang sikt, er å utvikle et kollektivnettverk som dekker hele fylket og er tilpasset de ulike områdene. -Tog, stamlinjer med buss, ferje og hurtigbåt er ryggraden for lengre reiser, heter det i rapporten.

Andre delmål i kollektivstrategien er at også større regionale bysentra skal ha bybuss og at det utenfor de største tettstedene skal vært et lokalbusstilbud som går til skole, lokale sentra og knutepunkt.

AtB ønsker også i sterkere grad å utvikle «fleksible kollektivtilbud» som blant annet innebærer bestillingstransport.

Dette er et tilbud som består av mindre busser, som kjører ved behov, og drosjer som bestilles direkte av kundene.

- I 2014 var det 70 000 passasjerer i Sør- og Nord-Trøndelag som benyttet bestillingstransport. Særlig i Nord-Trøndelag er dette et vesentlig tilbud, opplyste Harald Storrønning, direktør for rutetilbud og infrastruktur.

AtB foreslår også flere knute – og omstigningspunkter og innfartsparkeringer. Selskapet vil også ha kollektivfelt på nye E6 både sør og øst for Trondheim.

Rapporten, som skal sluttbehandles i Fellesnemndas møte 27. april i år, er oversendt fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, prosjektleder for sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Kronikk: Trondheim skal være best på buss