Trøndelag fylkeskommune har lagt den nesten 23 000 kvadratmeter store eiendommen ut for salg.

Ladejarlen videregående skole, også kalt Sjømannsskolen, ble tegnet av arkitektene Asbjørn og Ingrid Stein på 1950-tallet. Foto: Mads Fallan/Interiørfoto

Joar Kjeldseth er leder for næringsmegling i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, som skal stå for salget.

– Det er den beste utsikten og det er vestvendt. De fleste eiendommene i Trondheim er nord- og østvendt. Det er et utviklingsprosjekt. Anlegget har vært avstengt siden 2017, og det bygningsmessige og tekniske kan ikke påregnes å oppfylle verken funksjonalitet eller dagens standard, sier Kjeldseth.

Ville rive byggene

Fylkeskommunen varslet oppstart av en ny reguleringsprosess for eiendommen i 2019, med tanke på å rive dagens bygningsmasse og salg til boligbygging. Det førte til heftig debatt om vern av bygningene, og det kom flere forslag til alternativ bruk, blant annet som nytt museumsbygg. Det er ikke aktuelt lenger.

Bygningene på Ladejarlen er i all hovedsak oppført i perioden 1957 til 1989. Foto: Mads Fallan/Interiørfoto

Planprosessen ble så utsatt til fylkeskommunen fikk en vurdering av kulturminner og tilstanden. Deretter vedtok fylkestinget å selge. Pengene fra salget skal gå til å finansiere veier og skoler.

Ikke vernet

Fylkeskommunen har valgt å selge Ladejarlen «som den er», og ikke selv stå for en omregulering før salg.

Eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune sier en fremtidig eier er best i stand til å utvikle eiendommen.

– Det er ingen offentlige instanser som har meldt et behov for anlegget. Da gjelder, uavhengig av eierskap, den samme plan- og bygningsloven og kulturminneloven. Da har jeg tiltro til at de myndigheter som forvalter disse lovene likebehandler private og offentlige eiendomsbesittere, sier Venås.

Eiendomssjef Rune Venås i Trøndelag fylkeskommune Foto: Morten Antonsen

Det er ikke gjort formelle vedtak om vern av bygningene, som til sammen er på nesten 17 000 kvadratmeter. Men i desember 2020 vedtok politikerne i bystyret at det «ikke er akseptabelt å rive hele anlegget».

– Kan bli mellomløsning

Venås vil ikke forskuttere hva en kjøper får lov til på Ladejarlen, og viser til at det ikke har vært noen planbehandling av eiendommen i senere tid.

– Vi forventer at aktuelle budgivere setter seg inn i informasjonen som finnes, og da er det åpenbart av utførte kulturminnevurderinger at deler av bygningsmassen har en viss kulturhistorisk verdi. Fremtidig utvikling er en prosess som må skje i samråd med byplanlegger og vernemyndigheter. Så forventer jeg at politisk nivå behandler plansaker ut fra det faktagrunnlaget de får fremlagt. Så langt har behandlingen vært politiske spørsmål og interpellasjoner uten faktagrunnlag, sier Venås.

Joar Kjeldseth (til venstre) og Kent Roger Tangvik i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næringsmegling på taket av Ladejarlen. Foto: David Engmo

Megleren er enig i at det er opp til kjøperen å tolke dette.

– I bystyrevedtaket og flertallsmerknaden søkes det vern, og at det ikke tillates riving av hele bygningsmassen. Her kan det for eksempel bli en mellomløsning, sier Kjeldseth.

– Må vite om føringer

Byantikvar Mette Bye i Trondheim forteller at de holder på å skrive en vurdering av hvilket handlingsrom kjøperen har.

– Vi mener det bør ligge til grunn fordi alle som er interesserte må vite hva som kan komme av føringer fra oss og antikvarisk myndighet. Vi har et politisk prinsippvedtak om at det skal bevares, så vil vi komme med noen anbefalinger om hva som er handlingsrommet, sier Bye.

Byantikvar Mette Bye i Trondheim kommune Foto: Morten Antonsen

Hun sier det ikke er tvil om at Ladejarlen er viktig arkitektur og kulturhistorie for Trondheim.

– Det viser en sterk satsing på Norge som sjøfartsnasjon i sin tid. Det er en sentral del av Norges historie som leses av å legge et så stort anlegg på en så prominent del av byen, sier Bye.

LES OGSÅ: - Hvor går tålegrensen?

– Ikke mye å gå på

Ladejarlen samlet de maritime videregående skolene under ett tak da den ble offisielt åpnet av kong Olav V i 1964. Den har stått helt tom etter at Ship Modelling & Simulation Centre (SMSC) flyttet ut i 2017.

Byantikvaren mener det meste av Ladejarlen bør bevares.

– Så skal vi ta en runde på om noe kan eller bør transformeres eller fornyes, og det er et utbyggingspotensial. Vi ser på den delen av anlegget som ligger mot byen, og som utgjør det meste. Noe i nord er litt mindre viktig arkitektonisk, fordi det er yngre og en god del endret, sier Bye, som også påpeker at Ladejarlen allerede er veldig synlig i bysilhuetten.

– Jeg kan ikke se for meg at det er mye å gå på i høyden, sier Bye.

– Pris en utfordring

Det er ikke oppgitt noen prisantydning på Ladejarlen i salgsannonsen.

– Det er en utfordring her. Det er derfor vi ikke guider på pris. Det er så stor usikkerhet i forhold til både vern og volum, og hva man får bygge bestemmer verdien. Det er opp til kjøperen å vurdere risikoen. Jeg er spent, sier Kjeldseth.

Venås sa i 2018 at fylkeskommunen ventet 200–300 millioner kroner for eiendommen. Da var planen salg for riving og boligbygging.

– Vi har selvsagt en forventning om prisnivå, og et salg vil være avhengig av at vi når det nivået, er alt Venås nå vil si om prisforventning.

– Stor interesse

Kommersiell leder Kent Roger Tangvik i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge har salgsoppdraget sammen med Kjeldseth.

Joar Kjeldseth (til venstre) og Kent Roger Tangvik i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge Næringsmegling ved inngangen til Ladejarlen. Foto: David Engmo

Han forteller at mange er interesserte i Ladejarlen.

– Mange er kjent med at den ville komme for salg, og var forberedt på det. Men etter å ha sendt ut prospektet har interessenter som var ukjente for oss også tatt kontakt. Det er både regionale og nasjonale aktører som vurderer eiendommen. Det er fra rene boligbyggere til noen som vurderer næring og kontorer på eiendommen, i tillegg til boliger. Det er et bredt spekter, sier Tangvik.

Han anslår at kjøperen må regne at reguleringsprosessen på Ladejarlen vil ta tre til fem år. Bud må legges inn innen fredag 25. mars klokka 12, og de må stå til onsdag 30. mars klokka 12.