Formannskapet vedtok tirsdag å endre maksimal parkeringstid for offentlig regulerte parkeringsplasser i sentrumsområdet som i dag har fem timer maksimal parkeringstid.

Målet med tiltaket er å redusere omfanget av arbeidsparkering i sentrum, og dermed frigjøre parkeringsplasser for dem som kommer til sentrum for å handle og øke tilgjengeligheten med bil til Midtbyen.

Trondheim skiller seg ut

«Tiltaket kan derfor gi økt biltrafikk til og fra sentrum, men vil samtidig redusere letekjøringen da parkeringsplasser oftere blir ledige», står det i saksfremlegget fra rådmannen.

Trondheim skiller seg i dag ut med lengre tillatt parkeringstid i sentrumsområdet enn de andre større byene i Norge, der maksimaltiden i hovedsak er to timer.

Formannskapet vedtok også varaordfører Hilde Opokus (MDG) forslag om at det gjøres grundige analyser av reisevaneendringer som følge av endret parkeringstid, fordi se om det øker biltrafikken i sentrum.

50 % flere elbiler

Elbilene kan parkere gratis på gategrunn, men ikke i parkeringshus. De står derfor for en relativt sett større andel av gateparkeringen enn antallet elbiler skulle tilsi.

Trondheim parkering har gjort manuelle registreringer av elbiler flere ganger i år. De viser at andelen elbiler som parkerer i Trondheim sentrum er sterkt økende, og har økt 50 prosent bare siste halvår.

1 av 3 over makstid

For å avdekke omfanget av arbeidsreiseparkering, er det registrert hvor stor del av elbilene som parkerer utover fem timer på dagtid. Rundt 25 prosent av parkeringsplassene på gatenivå i Midtbyen er opptatt av elbiler, og rundt 30 prosent av dem står lenger enn maksimaltiden på fem timer.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Midtbyen Management, politiet og Trondheim parkering støtter reduksjonen av parkeringstiden.

P-avgift for elbil

Stortinget har vedtatt en lovendring i vegtrafikkloven der det åpnes for at den enkelte kommune kan vedta innføring av parkeringsavgift for elbil. Det er ventet at endringene vil trå i kraft først fra 1. januar 2017. Rådmannen tar sikte på å legge frem en sak om p-avgift for elbil til politisk behandling i løpet av 2016.