Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag at det skal bygges 900 meter kollektivfelt i Jonsvannveien fra Brøsetvegen til Dybdahls veg. Prosjektet omfatter også sykkelvei med fortau, støyskjerm og superbusstasjon.

Prosjektet inngår som en del av bymiljøavtalen, som ble vedtatt av bystyret i mars i fjor, og er et av flere prosjekter som skal utbedre strekninger med kødannelse i rushtrafikken.

foto
Flaskehals. - Bygging av kollek tivfelt langs Jonsvannveien vil få superbussen fortere fram, sier prosjekt ansvarlig Sissel Herstad (t.v.) og prosjektleder Ingrid Eidsvaag Haagensli. Foto: Terje Svaan

– Kollektivfeltet vil sørge for at superbussen kommer raskere fram, noe som er en av målsettingene for superbusslinjene, sier prosjektansvarlig Sissel Herstad.

Målinger viser at det i morgen- og middagsrushet bygger seg opp køer i Jonsvannveien, spesielt inn mot krysset nord ved Dybdahls veg og inn mot rundkjøringen ved Brøsetvegen.

Fra 3. august 2019 skal strek-ningen trafikkeres av superbusslinje 3 (Rydningen/Byåsen – sentrum – Dragvoll/Lohove) med avganger hvert sjuende minutt i rushtiden.

LES SAKEN: Skal bygge superbuss-stasjoner og knutepunkt for 227 millioner i 2017

LES SAKEN: Taxi får fortsatt kjøre i kollektivfelt, elbil og sykkel skal utredes

To byggetrinn

Strekningen er delt inn i to byggetrinn: Trinn 1 fra Dybdahls veg til Lidarende (200 meter) og trinn 2 fra Lidarende til Brøsetvegen (700 meter).

– På strekningen Lidarende til Dybdahls veg får bussen et eget felt i nordgående retning helt frem til signalanlegget, hvor det blir eget kollektivsignal for bussen. Fordi superbussene skal svinge til venstre i krysset, og 80 prosent av biltrafikken skal til høyre eller rett frem, er det planlagt kollektivfelt i venstre felt, forteller Herstad.

Prosjektet vil også forbedre tilbudet for syklende langs Jonsvannveien. Dagens 3,5 meter brede gang- og sykkelvei på østsiden skal utvides til en 5,5 meter bred sykkelvei med fortau.

foto
Flybussholdeplass . Selv om det bygges egne superbusstasjoner i Jonsvannveien, får flybusser og andre turbusser beholde en av dagens holdeplasser etter august 2019. Foto: Terje Svaan

I tillegg til kollektivfeltet inneholder byggetrinn 1, som har en kostnad på 20 millioner kroner, ny sykkelvei med fortau på østsiden av Jonsvannveien, ny støyskjerm og superbusstasjonen Østre Berg fra sentrum.

– Superbusstasjonen er plassert like etter krysset der veien utvides til to felt i sørgående retning, forklarer Herstad.

Første signalanlegg for syklister

Første del av prosjektet har byggestart i månedsskiftet mai/juni.

Byggetrinn 2, fra Lidarende til rundkjøringen ved Brøsetvegen, består blant annet av kollektivfelt i begge retninger, sykkelvei med fortau på østsiden og nytt signalregulert kryss ved Frode Rinnans veg. I dette krysset får syklistene Trondheims første signalanlegg for syklister.

Kollektivfeltene plasseres i venstre felt langs hele strekningen.

foto
Byggetrinn 1. Strekningen Dybdahls veg - Lidarende får byggestart i mai i år. Foto: Terje Svaan

Superbusstasjonen Moholt studentby blir liggende ved krysset Frode Rinnans veg. For å sikre at superbussene og annen trafikk ikke blir hindret av flybusser eller turbusser, vil en av dagens busslommer i hver ret-ning på strekningen beholdes til disse bussene.

Tester ut ny metode for anskaffelser

Mens byggetrinn 1 følger den normale prosedyren for kontraktinngåelse og avtaler med leverandører, er byggetrinn 2 planlagt gjennomført med anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP).

Det er første gang BVP-metoden skal testes ut i Trondheim.

– Metoden, som er utviklet ved Arizona State of University i USA, legger vekt på å utnytte leverandørens kompetanse for å oppnå mer innovasjon, færre overskridelser og raskere gjennomføring. For å sikre at prosjektet blir ferdigstilt til oppstart av superbussene sommeren 2019 ble oppdraget utlyst i april i år, sier prosjektleder Ingrid Eidsvaag Haagensli.

Metoden er tidligere brukt av blant annet Nye Veier i Norge og har vært benyttet på flere hundre prosjekter i Nederland.

– Det som skiller BVP-metoden fra dagens leverandørkontrakter, er at leverandøren på en annen måte enn tidligere må tenke gjennom oppdraget det konkurreres om. Det skal skrives et seks siders tilbud med entreprenørens dokumenterte prestasjoner, risikoer i prosjektet inklusive risikoreduserende til-tak samt tilleggsverdi som ikke er nødvendig for å utføre oppdraget, men som kan f.eks. gi redusert vintervedlikehold.

Det er opp til kommunen om den vil benytte seg av noe av det som blir tilbudt som tilleggsverdi. Innenfor risiko vil det være naturlig å beskrive eventuelle tidsmessige risikoer, for eksempel hvordan ledningsnettet i grunnen skal tilpasses byggingen og hvilke løsninger gående og syklende får i anleggs-perioden hvis tilbyder ser på det som en risiko.

I tillegg blir de som legger inn anbud innkalt til intervju, nærmest et slags «jobbintervju», forteller prosjektlederen.

Miljøpakken har satt en makspris for prosjektet, men det er mulig for en leverandør å gå under maksprisen i sitt anbud.

Fire mål for byggetrinn 2

Med BVP-metoden er det satt fire mål for byggetrinn 2 som entreprenøren må oppfylle:

1. Størst mulig sikkerhet for at prosjektet er ferdigstilt før eller innen 04. juli 2019.

2. Størst mulig tilgjengelighet for offentlig transport, utryknings-kjøretøyer, gående og syklister gjennom hele byggeperioden.

3. Minimalisere driftskostnadene av superbusstraseen fra Lidarende til Brøsetveien etter ferdigstillelse av anlegget.

4. Ivareta og følge opp interessenter før og under anleggsarbeidene.

Sjekk ruter og holdeplasser i vårt nye superbusskart