Én million kroner skulle utbetales dersom Kystad unnslapp varig vern i grønn strek. Så skjedde nettopp dette.

Den nå økokrimsiktede Terje Eriksen, signerte seksmillionersavtalen med Staur og Rune Olsø for å få bistand til å regulere grøntområdet Kystad og Hårstad på Byåsen. Totalt to millioner kroner er utbetalt.

Prora Holding ved Terje Eriksen inngikk i 2013 en avtale med grunneier om å kjøpe 32 mål på Kystad for 32 millioner kroner. 16 millioner kroner, inkludert fire eiendommer på området, skulle betales før grøntarealet eventuelt ble omgjort. Lyktes Prora med å omregulere tomten til boligbygging, kunne de tjene store summer.

LES AKTØRENES TILSVAR NEDERST I SAKEN

Storgevinst kan glippe

Så kommer tilbakeslaget. 4.mars 2015 legger rådmannen i Trondheim fram et forslag hvor Kystad havner bak den såkalte grønne streken – som gir varig vern.

Det betyr i praksis at det er nærmest umulig å få omgjort området til boligbygging i overskuelig fremtid. Potensiell storgevinst er i ferd med å glippe.

Kystad Eiendom er i et uføre.

Kystad Vestre og PH Utvikling (Hårstad) inngår en avtale med Staur Holding, eid av Bernt Østhus. E-poster viser at den som leder forhandlingene fra Staurs side er partner i selskapet, Rune Olsø, nå leder i SørTrøndelag Ap, bystyremedlem - og innstilt som leder i Trøndelag Ap.

I avtalen datert 15. mars er hovedtrekkene klare: Staur skulle få seks millioner for bistand i reguleringsprosessen, råd ved innspill til kommunen og i møte med offentlige myndigheter. I de neste dagene og ukene legges det inn konkretiseringer av hva som skulle gjøres for pengene. 4. april blir det skriftliggjort at det er Rune Olsø selv som skulle gjøre jobben. «Det er en uttrykkelig forutsetning for denne avtalen at leveransen foretas av Rune Olsø personlig», blir det hetende i den endelige avtaleteksten, og dersom Olsø sluttet i Staur, skulle ikke avtalen gjelde lenger.

foto
I avtalen som ble inngått mellom Staur Holding AS, Kystad Vestre AS og PH Utvikling I AS, var det en forutsetning av det var Rune Olsø personlig som skulle bistå med hjelp til å sikre at grøntområdet Kystad ble et boligområde. Totalt seks millioner kroner var avtalen verdt.

En million for grønn strek

Den 4. april blir en viktig milepælsbestemmelse foreslått. I den endelige avtalen er det formulert slik:

Én million kroner skal betales til Staur etter at «Kommuneplanmelding om byutvikling «Grønn-strek» har gått til høring med merknad eller vedtatt forslag om uttak av Kystad-området fra vernet område, eller at Kystad er tatt ut av vernet område ved behandling etter høring», heter det i avtalen.

Den første millionen var knyttet til at avtalen var inngått. Den andre millionen var altså knyttet til grønn strek.

Oppdraget

Ifølge Staur skal Prora-Eriksen og Olsø allerede siden høsten 2014 ha vært i dialog om et samarbeid om Kystad. Men etter det Adresseavisen erfarer var det etter at rådmannen la fram sitt høringsutkast for grønn strek 4.mars at det skal ha blitt fortgang i forhandlingene om Olsøs tjenester. Som representant for de nye eierne i Kystad, ble også tidligere Atmel-gründer, Vegard Wollan, med i forhandlingene.

Terje Eriksen satte kryss over 15. mars, skrev 7. april, og signerte avtalen med de detaljerte underpunktene som Adresseavisen har sett. Ifølge den fire sider lange avtalen var Olsøs jobb å få gjort om Kystad til boligområde: «Staur skal bistå både i arbeidet med formålsregulering og detaljregulering».

Olsøs oppdrag gjennom Staur er videre beskrevet på denne måten: «Bistanden som skal ytes av Staur er rådgivning i prosessen ved utarbeidelse av forslag/innspill til kommunen, og bistand i møter med offentlige myndigheter når det er ønskelig.»

Avtalen var også eksplisitt på at alle andre utgifter i reguleringsprosessen ikke skulle belastes Staur.

Det skulle være åpenhet om engasjementet – dette var også noe som kom inn 4. april, men endelig formulert slik: «Partene er således enige om at Olsø vil opplyse om sitt/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer saken med/har møter med, også selv om lovens habilitetshensyn ikke krever det», heter det.

Olsø sier til Adresseavisen at han i denne saken ikke har hatt noen møter med politikere eller administrasjon, og derfor ikke har opplyst om sitt engasjement i Kystad (se hans svar).

Unngikk varig vern

8. april 2015 er det bygningsråd. Rådmannen legger fram sitt forslag til hvilke områder som skal omfattes av grønn strek i Trondheim. Der er Kystad gitt dette vernet mot utbygging. Etter at planen har vært ute på høring til berørte parter, er det meningen at politikerne skal si sitt.

Men allerede før saken sendes på høring fremmes en merknad i bygningsrådet denne dagen.

Det er Ap som foreslår at noen bynære enkeltområder må tas ut av planen: «Eksempler på slike områder er Kystad, Presthus, Rotvoll, NTNUs areal mellom gamle og nye Jonsvannsveg og restareal vest for Granås gård. Merknadsstillerne vil påpeke at dette betyr at områdene ikke skal ha varig vern på en måte som stenger alle muligheter for fremtidig utvikling», heter det i vedtaket – som får Høyres støtte.

Det framgår i vedtaket at det er spesielt viktig å sende et signal om disse områdene allerede nå. De andre områdene flertallet heller ikke vil verne, vil de komme tilbake til senere.

På få dager, og svært tidlig i den politiske prosessen, er utsiktene for Kystad langt lysere. En av milepælene er innfridd.

Fikk pengene

Adresseavisen vet at første og andre del av kontrakten, prissatt til to millioner, inkludert moms, er gjort opp før avtalen kanselleres 29. august 2016. Beløpene ble innbetalt 11. juni og i november 2015, ifølge Staur. Adresseavisen har snakket med en person som var til stede i Proras lokaler da det kom purring på betalingen fra Staur. Det framkom at det var Rune Olsø selv som jobbet med saken. Men selv om det var satt av plass til at både Olsø og Østhus skulle signere, var den eneste som noen gang signerte selve avtalen, Terje Eriksen. Partene er imidlertid enige om at avtalen er gyldig.

Etter at området var ferdig regulert til boligformål skulle Kystad betale to nye millioner, gitt at eiendommen reguleres med 6 boliger per dekar. De siste to millionene skulle utbetales etter at minst 25 prosent av totalt regulert boligareal var solgt. Men resten av kontrakten ble aldri innfridd før oppsigelsen.

«En klok strategi»

Ifølge Rune Olsø, Bernt Østhus og Prora-systemet ved Terje Eriksen ble avtalen først inngått 7. mai fordi Rune Olsø, muntlig, likevel ikke aksepterte avtalen (les deres tilsvar). Ifølge dem er altså avtalen inngått etter at første del av den allerede er innfridd (at Kystad skulle tas ut fra vernet område). Prora og Staur har fremholdt at det var daværende minoritetsaksjonær, nåværende styreleder Vegard Wollan, som sluttførte forhandlingene om avtalen. Wollan skriver imidlertid til Adresseavisen at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april. Konfrontert med dette bekrefter Staur at det ikke foreligger noen mailer mellom forhandlerne Olsø og Wollan etter 7. april. Og Wollan har ikke hørt noe om at avtalen ikke skulle ha blitt akseptert av Staur (se hans tilsvar). Personen som ifølge Terje Eriksen skal ha sluttforhandlet avtalen sier altså at han ikke ble informert av Staur om at avtalen likevel ikke var akseptert.

foto
«1-0 til oss!» Samme dag som bygningsrådet vedtar å holde Kystad utenfor den grønne streken, skriver Rune Olsø en epost til Terje og Roger Eriksen der han takker for inngripen og avklaring siste uke. Olsø avviser at eposten viser at Staur da hadde en avtale med Kystad.

Adresseavisen har fått tilgang på en epost Rune Olsø skrev til far Terje og sønn Roger Eriksen samme dag som vedtaket i bygningsrådet, 8. april. På dette tidspunktet skal det altså ifølge Staur/Prora ikke foreligge en avtale. I denne eposten takker Olsø for «inngripen og avklaring den siste uken». Olsø sier til Adresseavisen at det han takker Eriksen for, er å få de pågående forhandlingene et skritt videre.

I samme epost fortsetter han: «Vi fikk følgende flertallsmerknad fra Ap som Høyre sluttet seg til, som følger saken videre». Olsø referer selve vedtaket og fortsetter: «Det er altså klart at Ap og H som har et bredt flertall, og uansett valgutfall vil fortsette å ha et bredt flertall, forplikter seg til å holde Kystad utenfor planen. Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om ‘alle de inneklemte småområdene’», skriver Olsø før han avslutter:

«Dermed kan vi gå videre med regulering nå. 1–0 til oss!»

Avtalen heves

23. juni 2016 kan Adresseavisen fortelle at to av Trondheims mest profilerte eiendomsutviklere, Proras Terje og Roger Eriksen, er siktet for grovt bedrageri av flere titalls millioner kroner. Politiet ransaker Proras kontorer og privatboligene til Terje og Roger Eriksen og beslaglegger store mengder dokumenter. Ikke lenge etter, sensommeren 2016, kanselleres avtalen. Ifølge Bernt Østhus, skjer dette etter initiativ fra Staur på grunn av sterk uenighet mellom de nye og gamle eierne. De nye eierne, representert ved styreleder Wollan, aksepterer. Kanselleringen er underskrevet av begge parter: Bernt Østhus på vegne av Staur. Vegard Wollan på vegne av Kystad Bolig og PH Utvikling: «Heving av avtale om bistand i reguleringsarbeid av 15. mars 2015».

- Hadde ingen møter

Ap-topp Rune Olsø avviser at Staur hadde en avtale med Kystad allerede fra 15. mars.

foto
Staur-partner og Ap-topp Rune Olsø framholder at avtalen mellom Staur og Kystad ble inngått 7.mai - en måned etter vedtaket i bygningsrådet. Foto: Morten Antonsen

- Korrekt avtaletidspunkt er 7. mai 2015, og på dette tidspunktet forelå allerede en flertallsmerknad fra kommunen som gjorde det uaktuelt å jobbe med grønn-strek-problematikk. Det ble derfor aldri gjennomført noen møter om grønn strek, skriver Olsø i en epost til Adresseavisen.

Han viser til at Prora/Kystad/Hårstad tok kontakt med Staur i oktober 2014 for å be om avtale om bistand gjennom utviklingsprosessen av området.

- Da Staur ble kontaktet var det ennå ikke lagt frem noen sak om grønn strek, og dette var derfor åpenbart ikke bakgrunnen for at man ønsket bistand. Bakgrunnen var utvikling av eiendommen. Man gjennomførte samtaler, og flere utkast av mulig avtale gikk mellom partene. Datoen 15.03.2015 henger igjen ifra slikt avtaleutkast. Det stemmer at Terje Eriksen sendte over ytterligere et avtaleutkast den 08.04.2015 klokken 17:47, som han også hadde signert i håp om å komme i land. For det første var dette etter at bygningsrådet hadde hatt sitt møte tidligere den dagen, og sendt saken på høring med tilhørende flertallsmerknad. For det andre ble dette avtaleutkastet av 08.04.2015 ikke godtatt av Staur, og forhandlingene fortsatte til man ble enige om en avtale den 7. mai 2015.

Ber om dokumentasjon

Når Adresseavisen ber om skriftlig dokumentasjon på den manglende aksepten fra Staur, opplyser Olsø at dette skjedde muntlig. Adresseavisen har også bedt Staur om eposten Olsø sier Eriksen sendte 8. april, med avtaleutkastet, samt en epost fra Roger Eriksen som skal dokumentere at forhandlinger pågikk i slutten av april.

Rune Olsø avviser å sende denne dokumentasjonen, før Adresseavisen dokumenterer hvordan den har fått informasjon den selv sitter på – noe som vil være uaktuelt på grunn av kildevernet.

- Jeg har bedt Adresseavisen dokumentere til meg at journalisten har tilegnet seg de private mailene på lovlig vis og/eller at de er mottatt fra en kilde som har tilegnet seg disse på lovlig vis, før det vurderes å sende ytterligere mailer til avisen.

Bisto med rådgivning

- Hva er det Kystad har betalt to millioner for at du skal gjøre?

- Avtalen innebar at Staur skulle bistå både i arbeidet med formålsregulering og detaljregulering. Man skulle med andre ord bidra med innspill, ikke bare på omregulering, men også på detaljreguleringen – det som går på utnyttelse, infrastruktur, type boliger, lys- og solforhold, fasiliteter og tilpasning for barnefamilier, tekniske spørsmål og så videre. Det var dette som i all vesentlighet utgjorde hoveddelen av arbeidsbelastningen. Vi bisto med slik rådgivning i tråd med avtalen. Jeg dro veksler på Staurs eiendomsteam i dette arbeidet.

- Lobbyvirksomhet forutsetter full åpenhet om slike engasjement i politiske og administrative prosesser. Hvorfor informerte du ikke om avtalen?

- I motsetning til hva spørsmålet insinuerer, har jeg informert slik jeg skal i tråd med habilitetsreglene. I alle møter, med både politikere og administrasjon om enkeltområder, har jeg alltid opplyst åpent og ryddig om interesser jeg representerer gjennom jobben min. I avtalen mellom Kystad/Hårstad og Staur er til og med følgende tatt inn: «I tråd med Olsøs ønsker legger partene til grunn transparens på at Olsø/Staur bistår Kystad og Hårstad i reguleringsprosessen. Partene er således enige om at Olsø vil opplyse om sitt/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer saken med/har møter med ...». Etter sterk uenighet mellom eierne i Prora, ble avtalen imidlertid hevet. Dette skjedde før man kom så langt i prosessen at det var aktuelt å delta på møter med kommunen om omreguleringssaken.

- Ikke strategi lagt av oss

Rune Olsø avviser på det sterkeste at eposten han skrev til Terje og Roger Eriksen 8. april, der han blant annet takker for inngripen og avklaring den siste uken, viser at han allerede jobbet med grønn strek-saken for Kystad. Han sier at han her takket for inngripen med tanke på å få de pågående forhandlingene et skritt videre.

- Du skriver «var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om alle de inneklemte små-områdene». Viser ikke dette at du faktisk hadde lagt en strategi for hvordan dette skulle gjøres?

- Nei, dette var ikke en strategi som var lagt av oss. Vi mente at det hadde vært en klok strategi fra kommunens side å fokusere på å løse spørsmålet om alle de inneklemte små-områdene, så lenge de ønsket et varig vern som faktisk kunne håndheves over tid. For oss betød dette at man kunne komme i gang med reguleringsarbeidet, forutsatt av man kom til enighet om avtale.

Olsø sier at han og Staur ikke jobbet for prosjektet Kystad/Hårstad på det tidspunktet han skrev eposten.

- Du viser i eposten til Terje Eriksen at møter er avholdt. Hva slags møter er dette?

- Dette henviser til at vi hadde gjennomført noen møter internt i Staur, for å se på skissene av området vi hadde fått, og at vi ikke så noen grunn til ikke å kunne arbeide videre med dette, forutsatt at man ble enige om en endelig avtale.

- Et folkelig uttrykk

På henvisning til den samme eposten, der Olsø skriver «1-0 til oss!», sier Olsø at uttrykket er en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme i gang med reguleringsarbeidet, forutsatt at man kom til enighet om en avtale.

- Du sier du ikke har hatt møter med politikere i denne saken. Men har du i samtale/samtaler med noen politikere forsøkt å påvirke utfallet?

-Nei, og habilitetsreglene er fulgt til punkt og prikke i denne saken.

- Avtalen ble inngått 7.mai

Da Adresseavisen først kontaktet Bernt Østhus om kontrakten mellom Staur og Kystad/Hårstad/Terje Eriksen, skrev han at han ikke kjente saken, men ville få en brifing av sine kolleger.

foto
Bernt Østhus sier avtalen ble inngått 7. mai. - Dere prøver å fremstille det som om at Olsø ble engasjert for å arbeide med grønn strek og at en del av vederlaget var knyttet til dette. Det er direkte feil, sier Østhus.

Etter å ha bedt om å bli fristilt fra konfidensialitet fra nåværende styreleder, Vegard Wollan, stiller Østhus til intervju med noen dokumenter i saken.

Østhus framholder at avtalen ikke ble inngått før 7. mai, altså en måned etter at bygningsrådet allerede hadde vedtatt å ta ut Kystad fra grønn strek. Dette var andre milepælsbestemmelse i avtalen. Likevel står det i avtalen at én million kroner skulle utbetales etter at Kystad var utenfor grønn strek.

–En misforståelse

Dette forklarer Østhus slik:

–Dette var et av de siste avtalepunktene som kom inn i avtalen, etter ønske fra Vegard (Wollan, red.anm.). Vi forsto begrunnelsen slik at hvis det skjedde noe som gjorde at grønn strek ble til hinder for videre regulering, så var det urimelig at resten av avtalen skulle gjøres gjeldende.

–Skulle Kystad da betale én million kroner for noe som allerede hadde «skjedd av seg selv»?

Nei, det er en misforståelse. Dette er bare en milepælsbestemmelse med tanke på utbetaling, og ikke en tjeneste som skal leveres. Når man utvikler eiendom er det et ganske bredt spekter av disposisjoner. Man planlegger alt fra infrastruktur til utnyttelsesgrad, til hvilke boliger man tror vil selge. Dere prøver å fremstille det som om at Olsø ble engasjert for å arbeide med grønn strek, og at en del av vederlaget var knyttet til dette. Det er direkte feil.

–Det vi ikke forstår helt, er hvorfor dette i det hele tatt er et punkt i avtalen, når det allerede har skjedd?

Igjen, jeg er feil person å spørre, for jeg har ikke vært med i diskusjonen av avtalen.

På spørsmål om ikke avtalen gjaldt fra 15. mars, svarer Bernt Østhus at dette er feil, og at datoen henger igjen fra et tidlig avtaleutkast. Han framholder at et utkast til avtale først ble sendt til Staur 8. april klokken 17.47, etter at flertallsmerknaden forelå, men at Rune Olsø muntlig ikke aksepterte dette.

Transparens

Deretter sier han at partene fortsatte forhandlingene om ett, kommersielt sett, vesentlig punkt. Endelig avtale ble sendt Rune Olsø 7. mai, i en epost fra Terje Eriksen, der Eriksen skriver at signert avtale vedlegges. Østhus mener videre at Kystad/Hårstad på hvilket som helst tidspunkt kunne trukket seg fra forhandlingene og at milepælsbetaling knyttet til grønn strek først ble betalt senhøsten 2015.

Det er ikke mulig å komme til at avtalen var inngått på det tidspunkt Adresseavisen hevder, fremholder Staur-eieren.

–Olsø sier han ikke har hatt møter med noen politikere eller administrasjonen i denne saken. Hva er det Staur har fått to millioner, 1,6 millioner pluss moms, for at Olsø skulle gjøre?

Olsø har i samsvar med avtalen deltatt i en rekke møter med eierne av Kystad, og gitt råd om omregulering og nyregulering av området, herunder utnyttelse og bebyggelse, og andre spørsmål som ville ha betydning for suksessfull omregulering. Man kom aldri så langt at det ble aktuelt å delta i møter med administrasjon eller politikere om saken.

–Hadde du etiske betenkeligheter med å inngå en slik avtale?

Jeg var som nevnt ikke involvert i inngåelsen av avtalen. Om jeg hadde vært det, hadde jeg ikke hatt etiske betenkeligheter; forutsetningen om transparens var innebygget i avtalen, og en klar forutsetning for alt arbeid Olsø utførte for oss også i andre saker.

Intensjon regulering

I eposten Olsø sendte til far og sønn Eriksen, samme dag som Kystad ble tatt ut av grønn strek ved merknad, skrev han: «Dermed kan vi gå videre med regulering nå. 1–0 til oss!». Østhus mener denne eposten slett ikke dokumenterer at Olsø allerede hadde begynt å jobbe for Kystad.

Dette har ingen referanse til at Rune Olsø allerede hadde utført arbeid for Kystad/Hårstad. Partene hadde en klar intensjon om å inngå avtale om videre regulering og detaljregulering av eiendommen. Det er ganske så naturlig å referere til partene som vi, selv om avtale ikke var inngått. Rune hadde ikke annen involvering enn å diskutere disse problemstillingene som ledd i forhandlingene.

Bernt Østhus understreker at endringen i avtalekravet, fra 7 boliger per dekar til 6 boliger per dekar, som ble gjort 7. mai, er vesentlige. Han framholder at det påvirker vederlaget i avtalens tredje del med mellom 700 000 og 800 000 kroner.

- Ikke ulovlig å be om råd og bistand

Prora-eier og tidligere styreleder i Kystad, Terje Eriksen, sier at avtalen er inngått 7. mai – en måned etter møtet i bygningsrådet.

foto
Daværende styreleder Terje Eriksen i Kystad signerte avtalen. - Det er en del av vårt demokrati at så mange som mulig skal få lagt frem sine synspunkter i offentlige prosesser, understreker han.

–Enten har man en avtale, eller så har man ikke. Det går ikke an å være litt gravid. Avtalen ble inngått når partene var enige – den 7. mai. Frem til da ble det gjort en rekke justeringer, men det var altså ikke jeg som sluttforhandlet avtalen. Jeg underskrev avtalen som styreleder. Partene i denne avtalen er Staur og Kystad, fremholder Eriksen.

Forundret

Vegard Wollan i Kystad Bolig, fremholder imidlertid i en epost til Adresseavisen at han ikke var delaktig i forhandlinger etter 7. april. På spørsmål om hvem det da var som sluttforhandlet avtalen, svarer Eriksen:

–Dersom mailen du viser til fra Wollan er korrekt sitert, forundrer det meg. Han representerte tross alt eiermakten i selskapet.

Hadde du noen etiske betenkeligheter ved å inngå denne avtalen?

–Nei. Det er verken suspekt eller ulovlig å be om råd og bistand. Tvert imot, det er en del av vårt demokrati at så mange som mulig skal få lagt frem sine synspunkter i offentlige prosesser. Staur er et anerkjent investeringsselskap med betydelig kunnskap og erfaring om eiendom, og Olsø har stor erfaring med eiendomsutvikling. Kystad Bolig ønsket derfor deres råd og bistand, men sa samtidig tydelig ifra om at det skulle være åpenhet rundt samarbeidet.

Vil ikke kommentere

Synes du seks millioner totalt er en rimelig betaling for å bistå med innspill opp mot offentlige myndigheter og i møter?

–Da avtalen med Staur ble inngått var jeg styreleder i Kystad Bolig, men majoriteten av selskapet var på det tidspunkt allerede overdratt til nye eiere. Verken jeg eller Prora har eierinteresser i Kystad Bolig. Det har vi ikke hatt siden høsten 2015, og det vil ikke være ryddig av oss å kommentere avtaler vi ikke er part i.

Selv om Prora har utbyggingsrettighetene på Kystad, sier Eriksen at de ikke har økonomiske interesser i tomteselskapet - og viser til at det er risiko knyttet til dette. Han avviser imidlertid at Prora tok en risiko da de inngikk kjøpekontrakten om Kystad på Byåsen og at kontrakten nå tilhører de nye eierne.

- Deltok ikke i forhandlinger etter 7.april

Nåværende styreleder i Kystad Bolig, tidligere Atmel-gründer Vegard Wollan, blir av Proras Terje Eriksen utpekt som den som gjennomførte sluttforhandlingene med Staur opp mot 7. mai. Også Staur opplyste det først, men Bernt Østhus presiserer nå at det ikke ble sendt noen eposter mellom Wollan og Olsø etter 7. april.

foto
Kystad Boligs styreleder Vegard Wollan sier han ikke var delaktig i noen diskusjoner eller forhandlinger etter 7.april.

–Mitt investeringsselskap eide på dette tidspunktet 15,4 prosent, og jeg var heller ikke representert i styret, mens Prora var største aksjonær i selskapet. Jeg registrerer med stor undring at noen hevder at disse 15-prosentene skal representere eiermakta. Også i dette selskapet var det styret som hadde kontrollen. Det er riktig at jeg var delaktig med innspill frem til 7.april, men jeg var ikke delaktig i noen diskusjoner eller forhandlinger etter 7.april. Hva som skjedde etter dette, må da besvares av daværende styreleder, og enestyre, Terje Eriksen.

Fikk ikke beskjed

–Fikk du muntlig beskjed om at avtalen signert 7.april ikke var akseptert fra Staurs side?

–Jeg ble ikke informert om dette, og daværende styreleder må selv svare for om han forhandlet videre med Staur uten å informere meg som aksjonær.

Østhus sier til Adresseavisen at det var Wollan som ønsket punktet om uttak fra grønn strek inn i avtalen. Dette til tross for at uttaket allerede hadde skjedd når Østhus sier avtalen ble inngått, nemlig 7.mai. Til dette sier Wollan at han ikke deltok i forhandlinger etter 7.april, og at han ikke har ytterligere kommentarer.

- Tåle dagens lys

Wollan sier at han før 7.april ga innspill på at et punkt om transparens skulle inn i avtalen.

–Slik Kystad Bolig ser det, har vi hele veien vært opptatt av at avtalen skal tåle dagens lys, og det er nettopp av denne grunn tatt inn bestemmelser i avtalen som understreker viktigheten av habilitet, åpenhet og transparens. Vi legger til grunn at Staur og Olsø har forholdt seg til avtalen når det gjelder habilitet og transparens. Kystad Bolig har ikke lenger noen avtale med Staur/Olsø, og vi ønsker heller ikke å kommentere saken ytterligere.

foto
I avtalen som ble inngått mellom Staur Holding AS, Kystad Vestre AS og PH Utvikling I AS, var det en forutsetning av det var Rune Olsø personlig som skulle bistå med hjelp til å sikre at grøntområdet Kystad ble et boligområde. Totalt seks millioner kroner var avtalen verdt. Foto: Håvard Haugseth Jensen, HÃ¥vard Haugseth Jensen