Rådmannen vil bygge dobbeltspor for jernbanen, før motorveien utvides.

Likevel legger rådmannen frem to alternative forslag til bystyret: 1. Politikerne vedtar forslaget til detaljregulering av E6 Ranheim – Værnes. 2. Bystyret avviser planforslaget.

På den ene siden mener Statens vegvesen at det er behov for trafikksikkerhetstiltak på veistrekningen og i tunnelene. Samtidig skal en ny overordnet areal- og transportpolitikk motvirke at personbiltrafikken øker. Rådmannen er også inne på muligheten for å bygge doble tunnelløp, men at man inntil videre tar i bruk bare ett kjørefelt i hvert løp.

Alvorlig for trafikksikkerheten

Kommunalråd Yngve Brox (H) sier det er svært alvorlig at rådmannen ikke støtter utbyggingsplanene.

– Rådmannen spenner med dette bein under planene om å utvide E6 Øst. For trafikksikkerhetsarbeidet er dette svært alvorlig. Men jeg frykter det politiske flertallet i bystyret vil vende tommelen ned, sier Brox.

Han viser til at E6 Øst i dag ofte er stengt på grunn av trafikale problemer i tunnelene. Det viser at det er helt nødvendig å bygge doble løp.

- Trafikken må da gå på gamle E6. Dagens E6 ble i sin tid bygd for å bedre trafikksikkerheten, veien var belastet med mange dødsulykker. Det handler om å redde liv, derfor må E6 utvides.

- Kan Høyre risikere å bli nedstemt i bystyret når reguleringsplanen skal behandles?

- Jeg forventer at flertallet slutter seg til forslaget fra Statens vegvesen og Nye Veier og vedtar utbygging. Nekter flertallspartiene med ordføreren i spissen, vil vi be staten overprøve vedtaket.

Fører molbopolitikk

- At rådmannen også foreslår å bygge doble tunnelløp, men bare ta i bruk ett kjørefelt, er fullstendig molbopolitikk og viser hvor sprøtt det hele er blitt.

Kommunalråden legger til at både Stjørdal kommune og Malvik kommune har sluttet seg til reguleringsplanen om å utvide E6 Øst.

Kommunalråd Geir Waage (Ap) sier partiet nå skal ha en nøye diskusjon internt før han kan si noe nærmere om hvordan Arbeiderpartiet kommer til å stemme. Men Waage understreker at det må være en soleklar forutsetning for en E6-utvidelse østover at en økning i personbiltrafikken ikke må få konsekvenser for den inngåtte Bymiljøavtalen mellom kommunen og staten.

Waage synes det er et paradoks at samferdselsdepartementet på den ene siden sier at det ikke skal være noen vekst i personbiltrafikken, samtidig som man vil doble veikapasiteten inn og ut av byen østfra.

Ofrer ikke Bymiljøavtalen

- Vi vil ikke ofre Bymiljøavtalen. Statens vegvesen har klare meninger om regulering av boligbygging i forbindelse med veibygging. Her ligger det noen innbyrdes motsetninger som vi må få svar på.

Waage synes det også er spesielt at Statens vegvesen fremskriver årsdøgnstrafikken i tunnelene helt frem til 2040 når man samtidig ikke ønsker noen vekst i personbiltrafikken. Det kan virke som om staten møter seg selv i døren, påker kommunalråd Waage.

Statens vegvesen viser til tunnelforskriften fra EU om at når årsdøgnstrafikken i tunneler overstiger 20 000 biler skal det være to løp. I 2014 var trafikkmengden 18 300 (ÅDT) ved Væretunnelen. Prognosene for 2040 anslår ÅDT til 28 400 med bompenger og 34 800 uten bompenger.

Biltrafikken går ned

Rådmannen ser at dersom prognosene slår til, vil tunnelforskriftens krav tre inn. Men dagens trafikk er altså lavere enn 20 000 ÅDT. Det vises til at det foreligger ambisjoner både nasjonalt og lokalt om å redusere biltrafikken. Gjennom tiltak i Miljøpakken var biltrafikken i Trondheim lavere enn i 2009/2010.

Rådmannen vil ha vurdert nærmere hvordan et bedre togtilbud med dobbeltspor vil påvirke trafikkutviklingen på E6. Han er også bekymret for konsekvensene en utvidelse av E6 østover vil føre til for kapasiteten på Omkjøringsveien sørover. Deter ikke avklart om Omkjøringsveien har kapasitet til å ta imot den økte trafikken.

Det går videre frem av innstillingen fra rådmannen at doble tunnelløp og firefelts motorvei vil kunne bedre fremkommeligheten for næringstrafikken. Men firefelts motorvei bedrer også fremkommeligheten for personbiltrafikken. Det vil trolig gi økt personbiltrafikk, som igjen grense kapasiteten for næringstransporten på hovedveien.

Bymiljøavtalen begrenser

Rådmannen mener også at firefelts motorvei mellom Trondheim og Stjørdal vil gjøre det mer krevende å innfri kravene i Bymiljøavtalen. Trondheim risikerer å miste støtten fra staten på flere milliarder kroner om personbiltrafikken øker.

Bygging av fire felt og doble tunnelløp før dobbeltspor på jernbanen vil gi enda bedre transporttilbud for bil kontra jernbane, påpeker rådmannen.

foto
Raser: Kommunalråd Yngve Brox (H) liker svært dårlig at ikke rådmannen i Trondheim går for en utvidelse av E6. Rådmannen har ingen selvstendig konklusjon. Foto: Morten Antonsen
foto
Paradoks: Kommunalråd Geir Waage (Ap) finner det merkelig at Samferdselsdepartementet på den ene siden vil begrense økningen i personbiltrafikken samtidig som man vil doble kapasiteten inn og ut av byen østfra ved å utvide E6 Øst. Foto: Morten Antonsen